Záštitu nad odborným podujatím prevzali:

ministerka zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS


Slovo na úvod


prof. MUDr. Peter Kukumberg, Ph.D.,
predseda Slovenskej neuropsychatrickej spoločnosti

  Súčasná medicína pokladá za vžité pravidlo, že popri samostatnosti a špecifiku neurológie, psychiatrie, psychológie s jej členením, spĺňa tieto podmienky rovnocenne aj neuropsychiatria, hoci je najmladším z oborov a tesnejšie kooperuje s vymenovanými disciplínami. Neuropsychiater musí mať rámcové aktuálne vedomosti z ostatných vedných disciplín a skôr ako vysloví svoj záver, nevyhnutne je povinný eliminovať prípadný organický podklad ťažkostí pacienta.

Pevne verím-e, že 3 – dňový (7.- 9. jún 2018), už šiesty „Slovenský neuropsychiatrický kongres“ svojim členitým programom – záberom a medzinárodnou účasťou, zaujme nielen zainteresovaných kolegov, ale vzbudí záujem aj u ostatných odborníkov. Dôvod je prostý, ale významný: súčasná hroziaca „robotizácia“ prináša riziko rutiny, zavše aj alibizmus a vyslovené diagnostické závery bývajú rutinné i chybné. Navyše liečba neuropsychatrických afekcií, po nevyhnutnom individuálnom kontakte a vyšetrení pacienta, býva často v rozpore s inou farmakologickou alebo alternatívnou liečbou (okrem nezdôvodniteľnej homeopatie).

Jedinečnosť neuropsychiatrie a evidentný nárast jej foriem (často syndrómov) ju radí medzi zreteľné spoločensko – medicínsko - filozofické afekcie prudkého rozvoja bytia človeka. Sme tu krátko a musíme podávať zavše extrémne výkony vyžadujúce harmonizáciu osobnosti. Súčasne, nás lekárov, zaväzuje povinnosť pomáhať pacientovi exaktne a na jestvujúcej teoreticko - klinickej úrovni, doslovne v intenciách Hippokratovej geniálnej predvídateľnej prísahy.

Ste vítaní všetci oslovení na našom kongrese v Bratislave a prajeme Vám za hrsť nových, doplňujúcich a obzor rozširujúcich informácií a znalostí.


MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS

Skutočnosť, že VI. Neuropsychiatrický kongres spoluorganizuje Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, nie je iste náhoda. Teší nás, že participáciou na organizácii tohto odborne a vedecky hodnotného interdisciplinárneho podujatia prejavuje SPsS SLS už tradične svoj záujem byť jeho súčasťou a svojim aktívnym príspevkom tiež potvrdzuje, že ňou aj skutočne je. Nejde o prejav boja o pacienta, ale o vzájomné partnerstvo pri hľadaní diagnostických a  terapeutických možností ochorení, ktoré postihujú nervovú sústavu a doteraz predstavujú ťažký oriešok pre odborníkov, ktorí sa im venujú.

Tak ako slovo neuropsychiatria vzniklo zložením dvoch slov, rovnako náplň odboru je integráciou psychiatrického a neurologického pohľadu na štruktúru a funkciu ľudského mozgu. Pohľad je to však mnohoraký a deje sa na najrozličnejších úrovniach – od bazálneho výskumu až po klinickú prax. Túto skutočnosť odráža zvyčajne aj program podujatia, ktorý tiež dokumentuje, že neurológia a psychiatria si samostatne nevystačia a sú neoddeliteľnou a základnou súčasťou v súčasnosti sa až explozívne rozvíjajúcich neurovied.

Osobne verím, že VI. Neuropsychiatrický kongres pritiahne aj tento rok mnohých záujemcov, ktorí svojou aktívnou účasťou prezentácií, či zapojením sa do diskusií, napomôžu rozvinúť dôležitý dialóg medzi odborníkmi a pozdvihnúť odborné poznatky psychiatrov, neurológov, neuropsychiatrov a neurovedcov.POZVÁNKA NA PARTNERSKÉ PODUJATIE


Odborní garanti:


Odborný organizátor

Vedecký a programový výbor:


prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
(predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
(predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
(podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Alojz Rakús
MUDr. Igor Riečanský, PhD.


Komunikáciu a organizáciu kongresu zabezpečuje


Berlina, s.r.o.
Tichá 31, Bratislava 1
+421 2 207 83 555
office@berlina.sk