Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bolo mu pridelených 18 CME kreditov.


Odborný program

Štvrtok 07.06.2018
Veľká sála, Hotel Austria Trend Bratislava

 • 9:30 - 10:00
   Slávnostné príhovory
   (moderátor: P. Valkovič)

 • 10:00 - 13:00
   Úvodné vyzvané prednášky (prednášky po 25 minút)
   (predsedníctvo: P. Valkovič – R. Hrubý)

   P. Kukumberg a T. Dianiška (Bratislava)
   Neurodermatologické syndrómy

   R. Hrubý (Martin)
   Významné novinky v neuropsychiatrii

   M. Škorvánek et al. (Košice)
   Prodromálna Parkinsonova choroba - kde sme a kam smerujeme

   E. Češková (Brno)
   Farmakologické ovlivnění kognitivní dysfunkce u závažných psychických poruch

   P. Celec (Bratislava)
   Genomika v neuropsychiatrii - (ne)precízna medicína

   B. Ukropcová et al. (Bratislava)
   Cvičenie ako liek: Fyzická aktivita v prevencii a liečbe neurodegeneratívnych ochorení

 • 13:00 - 14:00
   Obed

 • 14:00 - 15:30
   Transkraniálna magnetická stimulácia v experimente a klinike
   (predsedníctvo: L. Ustohal – T. Svěrák)

   L. Ustohal et al. (Brno)
   Nové poznatky s použitím rTMS v léčbě závažných duševních poruch

   T. Svěrák et al. (Brno)
   Optimalizace rTMS - intenzivní stimulační protokoly

   P. Linhartová et al. (Brno)
   Využití transkraniální magnetické stimulace u hraniční poruchy osobnosti

   M. Marko et al. (Bratislava)
   Vplyv transkraniálnej stimulácie prefrontálneho kortexu na kapacitu pracovnej pamäti

 • 15:30 - 15:45
   Kávová prestávka

 • 15:45 - 17:30
   Cerebrovaskulárne ochorenia
   (predsedníctvo: M. Krivošík – Š. Sivák)

   M. Krivošík (Bratislava)
   Nové poznatky a klinické implikácia v rámci obnovy po CMP
   Prednáška je podporená grantom spoločnosti Gedeon Richter Slovakia s.r.o.

   M. Minár (Bratislava)
   Neuroprotektívny potenciál kyseliny alfa-lipoovej u cerebrovaskulárnych ochorení
   Prednáška je podporená grantom spoločnosti Glenmark Pharmaceuticals SK, s. r. o.

   V. Serdahely (Skalica)
   NURAID II (MLC 901): kazuistiky
   Prednáška je podporená grantom spoločnosti SANOMED s.r.o.

   Š. Sivák (Martin)
   Zajakavosť ako zriedkavý následok ložiskovej ischémie mozgu: kazuistika a prehľad literatúry

 • 17:30 - 17:45
   Kávová prestávka

 • 17:45 - 18:45
   Príspevok Akademického centra výskumu autizmu na LF UK v Bratislave k neuropsychiatrickým aspektom PAS
   (predsedníctvo: K. Babinská – H. Celušáková)

   H. Celušáková et al.
   Hodnotenie kognitívnych schopností pri poruchách autistického spektra

   K. Babinská, et al.
   Autizmus, gastrointestinálna dysfunkcia a os črevo-mozog

   P. Keményová et al.
   Autizmus a epilepsia (kazuistika)

   D. Filčíková et al.
   Využitie behaviorálnych intervencií v terapii problémového správania u detí s autizmom

 • 20:00
   Večera pre všetkých registrovaných účastníkov odborného podujatia

Piatok 08.06.2018
Veľká sála, Hotel Austria Trend Bratislava

 • 9:00 - 10:30
   Nádory mozgu a komorbidity neuropsychiatrických ochorení
   (predsedníctvo: P. Valkovič – J. Dragašek)

   A. Šteňo (Bratislava)
   Súčasné trendy chirurgickej liečby primárnych nádorov mozgu

   P. Valkovič et al. (Bratislava)
   Projekt COSMOS - komorbidity pri Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe
   Aktivita je podporená výskumným grantom spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

   J. Dragašek et al. (Košice)
   Projekt COSMOS - komorbidity pri schizofrénii, bipolárnej afektívnej poruche a depresii
   Aktivita je podporená výskumným grantom spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

 • 10:30 - 10:45
   Kávová prestávka

 • 10:45 – 12:15
   Multidisciplinárny prístup k starostlivosti o pacienta so SM.
   Satelitné sympózium spoločnosti Sanofi Genzyme.
   (predsedníctvo: D. Slezáková – M. Turček)

   D. Slezáková (Bratislava)
   Neurobehaviorálne aspekty SM: klinicko-radiologické trendy

   M. Turček (Bratislava)
   Depresia pri sclerosis multiplex

   P. Brandoburová (Bratislava)
   Kognitívna porucha pri sclerosis multiplex 

 • 12:15 – 13:15
   Obed

 • 13:15 – 14:45
   Vplyv fyzickej aktivity na kognitívne poruchy
   (predsedníctvo: M. Schon – M. Minár)

   M. Schon et al. (Bratislava)
   Súvislosť medzi kognitívnymi funkciami a fyzickou zdatnosťou: účinky aeróbne – silového cvičenia u seniorov s miernym kognitívnym deficitom a/alebo poruchou metabolizmu glukózy

   M. Nemec et al. (Bratislava)
   Trojmesačný tréning u seniorov s poruchou pamäti moduluje funkciu mitochondrií kostrového svalstva a kognitívny deficit

   L. Slobodová et al. (Bratislava)
   Vplyv aeróbneho silového tréningu na rýchlosť chôdze a kognitívne funkcie seniorov 

   P. Krumpolec et al. (Bratislava)
   Benefits of endurance-strength training in patients with Parkinson’s disease 

 • 14:45 – 15:00
   Kávová prestávka

 • 15:00 – 17:00
   Psychické poruchy u neurologických pacientov
   (predsedníctvo: M. Králová – P. Janík)

   V. Valkučáková (Trnava)
   Psychóza ako úvod neurologického ochorenia

   M. Matisová (Bratislava)
   Diagnóza neobvyklá pre vyšší vek

   V. Režnáková a M. Králová (Bratislava)
   Zrenie diagnózy demencie 

   P. Janík (Bratislava)
   Epileptická psychóza 

   J. Grossmann et al. (Martin)
   Neuropsychologická rehabilitácia u pacientov so sclerosis multiplex 

   M. Králová (Bratislava)
   Neuropsychiatrické symptómy demencií a ich liečba – aktuálne odporúčania 

 • 17:00 – 17:15
   Kávová prestávka

 • 17:15 – 19:00
   Extrapyramídové ochorenia a Varia 1
   (predsedníctvo K. Gmitterová – R. Hrubý)

   M. Jezberová (Bratislava)
   MR koreláty neurodegeneratívnych ochorení mozgu

   K. Gmitterová (Bratislava)
   Demencia s Lewyho telieskami – nová klasifikácia

   K. Hubčíková et al. (Bratislava)
   Skupinová psychoedukácia pre pacientov s Parkinsonovou chorobou – predbežné testovanie 

   V. Borbélyová et al. (Bratislava)
   Behaviorálne aspekty účinku testosterónu v animálnom modeli autizmu 

   E. Domonkos et al. (Bratislava)
   Úloha pubertálneho testosterónu v úzkosti 

 • 20:00
   Večera pre všetkých registrovaných účastníkov odborného podujatia

Sobota 09.06.2018
Veľká sála, Hotel Austria Trend Bratislava

 • 9:00 - 10:45
   Neurotransmitery
   (predsedníctvo: B. Mravec – G. Timárová)

   B. Mravec (Bratislava)
   Modulácia neurotransmisie v terapii vybraných somatických chorôb

   I. Lisá a I. Menkyová (Bratislava)
   Mechanizmus účinku a aktuálny stav využitia kanabisu a kanabinoidov v medicíne v Európe a vo svete. Kanabis a kanabinoidy v liečbe sclerosis multiplex

   J. Martinková a M. Lašák (Bratislava)
   Kanabinoidy a bolesť

   G. Timárová (Bratislava)
   Kanabinoidy a epilepsia

 • 10:45 – 11:00
   Kávová prestávka

 • 11:00 – 12:30
   Varia 2
   (predsedníctvo P. Valkovič – F. Jagla)

   F. Jagla a O. Pecháňová
   Nitrergickú signalizáciu ovplyvňujú reflexné a intenčné mozgové regulácie

   P. Paučová (Pezinok)
   Organické duševné poruchy vrátane symptomatických, MKCH- 10 versus DSM- 5

   A. Hlucháňová et al. (Bratislava)
   Tranzientná globálna amnézia

   M. Chovancová et al. (Bratislava)
   Neurosychiatrické aspekty tranzientnej globálnej amnézie

 • 12:30 - 13:00
   Slávnostné ukončenie odborného podujatiaPostery

A. Kušnírová et al. (Bratislava)
Kognitívne aspekty zamŕzania chôdze pri Parkinsonovej chorobe

I. Straka et al. (Bratislava)
Sociálna kognícia u pacientov s Parkinsonovou chorobou: pilotná štúdia


Odborní garanti:


Odborný organizátor

Vedecký a programový výbor:


prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
(predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
(predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
(podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Alojz Rakús
MUDr. Igor Riečanský, PhD.